Stypendium im. Stefana Wilkanowicza

Fundacja Znak oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Krakowie przyznają na lata akademickie 2024/2025 i 2025/2026 dwa stypendia w wysokości 2300 PLN brutto, przez dziewięć miesięcy każdego roku akademickiego (doktorantom studiującym w trybie sześciosemestralnym odpowiednio krócej). Stypendia zostały ufundowane przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak oraz P. Bogdana Hadałę (Ekspres Konkurent).

O stypendia mogą ubiegać się doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich prowadzonych przez  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, którzy w obecnym roku akademickim otrzymali pozytywną ocenę śródokresową,  przygotowujący prace związane z jednym lub więcej spośród poniższych zakresów:

 1. nauka społeczna Kościoła i dialog społeczny, aktywność świeckich w Kościele;
 2. dialog w obrębie religii „Abrahamowych” (chrześcijaństwa, judaizmu, islamu) i dialog ekumeniczny;
 3. dialog międzykulturowy;
 4. dialog z sąsiadami, w szczególności polsko-ukraiński i polsko-niemiecki;
 5. kultura chrześcijańska i duchowość chrześcijańska;
 6. prawa człowieka oraz prawo konstytucyjne.

O przyznanie Stypendium występuje doktorant, przedstawiając zgłoszenie zawierające:

 1. temat i plan pracy,
 2. krótkie streszczenie (ca 3600 znaków ze spacjami),
 3. potwierdzenie pozytywnej oceny śródokresowej,
 4. dotychczasowe swoje dokonania i publikacje,
 5. dwie opinie, promotora oraz miarodajnej osoby, która posiada co najmniej stopień doktora i jest zatrudniona na innej uczelni aniżeli doktorant ubiegający się o przyznanie Stypendium.

 Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną  na adres: fundacja@znak.org.pl – najpóźniej do dnia 1 października 2024 r.
 Wyboru stypendystów dokonuje Jury Stypendium powołane przez Klub Inteligencji Katolickiej w Krakowie oraz Fundację Znak,  w terminie do 31 października 2024 r. Stypendium będzie wypłacane poczynając od listopada, przy czym pierwsza rata wypłacona w listopadzie obejmie dwa miesiące, październik oraz listopad.

 Pełny tekst regulaminu stypendium 

 

Fundacja Znak |  KIK Kraków.