O NAS

dokumenty:
 
 
  Nr konta Fundacji: 41 1240 4533 1111 0000 5434 1522
  
 
 
Pieczę nad codziennymi działaniami Fundacji sprawują 3 osoby.
 
ZARZĄD:
  • Henryk Woźniakowski – prezes Zarządu
  • Sylwia Gajownik  – wiceprezes Zarządu
  • Anita Ponikło – sekretarz zarządu
Pieczę nad ogólną działalnością Fundacji sprawują 3 osoby.
 
RADA FUNDACJI:
  • Wojciech Bonowicz
  • Łukasz Tischner
  • Maria Woźniczka
 
Fundacja Znak została powołana ponad 30 lat temu (1992 r.), m.in. przez Stefana Wilkanowicza, Jerzego Turowicza, prof. Jacka Woźniakowskiego przy SIW Znak. „Znak” – symbolizuje znaki czasu, które powinny być ważne dla każdego odpowiedzialnego obywatela, inspirowane chrześcijańskim humanizmem, w którym zanurzona jest cała nasza kultura i rzeczywistość. 
 
Nasz założyciel:

Stefan Wilkanowicz (1924 – 2022) m.in. autor preambuły do Konstytucji RP, przez wiele lat (1992- 2012) pełnił funkcję prezesa Fundacji, kierując jej działalnością i wyznaczając kierunek misji. Swoje cele Fundacja realizowała poprzez działania na rzecz dialogu i współpracy pomiędzy religiami i narodami dla wzajemnego wzbogacania się i realizowania wspólnych wartości, pogłębiania znajomości kultur. M.in prowadzono serwis pt. FORUM Żydzi-Chrześcijanie-Muzułmanie (znak.org.pl) – jedyne w tamtym czasie miejsce, gdzie prezentowano wydarzenia dotyczące w/w zagadnień.

Od 2010 r. Fundacja zaczęła zmieniać kierunek działań i szerzej zajmować się kwestiami związanymi z edukacją obywatelską w tym globalną: w tym odpowiedzialną konsumpcją, zmianami klimatycznymi, zasobami naturalnymi i wpływem jednostki na świat. 

misja

Misją Fundacji jest edukacja obywatelska. Szczególną uwagę Fundacja poświęca edukacji obywatelskiej i ekologicznej w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jest to aktualnie główny obszar działań Fundacji, określony na podstawie wieloletnich doświadczeń edukacyjnych, znajomości potrzeb odbiorców i świadomości istnienia palących problemów rozwojowych i klimatycznych na świecie.

odbiorcy

Głównymi odbiorcami działań Fundacji są: osoby związane z edukacją tj. nauczyciele, edukatorzy nieformalni, kadra akademicka. Dzieci i młodzież - uczniowie, lub uczestnicy działań pozaszkolnych, społeczności lokalne, seniorzy.
Osoby związane z tworzeniem odpowiedzialnych postaw obywatelskich w kontekście problematyki zmian klimatycznych i innych wyzwań rozwojowych
współczesnego świata.

działania

Głównymi obszarami działalności Fundacji są projekty edukacyjne adresowane do rożnych grup społecznych, osób kluczowych w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw obywatelskich w kontekście problematyki zmian klimatycznych i innych wyzwań rozwojowych współczesnego świata. Działania misyjne organizacji, realizowane są głównie w formie projektów/grantów finansowanych ze źródeł publicznych.